وب @ ایران برای تعریف بهتر و  درک بهتر سئو دراین  زمینه سعی به ارائه و تفسیر قدمهایی که برای انجام سئو و کارهای تخصصی آن وهمچنینن آنالیز کردن مطالب و خود سایت انجام میشود،میکند.