شعار سئو تضمینی همواره مشوقی برای جذب مشتریان بوده و در بسیاری از موارد نتایج مناسبی به همراه نداشته است. بهمین دلیل عبارت سئو تضمینی بار معنایی خود را از دست داده و ناخودآگاه ایجاد شبهه و نگرانی در مشتریان خواهد شد.